Diestse Badmintonclub

Contact

Privacy & Cookie policy

1. Algemeen

De Diestse Badmintonclub hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.  

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Diestse Badmintonclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Diestse Badmintonclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Diestse Badmintonclub
Nijverheidslaan 14, 3290 Diest
dibaddiest@gmail.com

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door de Diestse Badmintonclub verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang);
 • Het versturen van informatie en uitnodigingen van eigen (niet-sportgerelateerde) activiteiten (gerechtvaardigd belang);
 • Het deelnemen aan de activiteiten van de Diestse Badmintonclub (training, competitie en tornooien)  (Uitvoering overeenkomst);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid  (wettelijke verplichting);
 • Promotie, PR en communicatie waaronder het beheren van de Facebook-pagina d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s en het beheren van onze clubwebsite (gerechtvaardigd belang).
3. Welke gegevens verwerken wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens (opslaan, verzamelen en verwerken):

 • Identificatiegegevens:  naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit, spelersklassement, kledingmaten
 • Sport-gerelateerde gegevens (o.a. klassement, uitslagen, …)
 • Noodzakelijk medische gegevens (i.f.v. kampen)
 • Beeldmateriaal  (zoals: foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via een inschrijvingsformulier op onze website of via e-mail. Er worden geen persoonsgegevens verzameld via derden, met uitzondering van de informatie dat we ontvangen van Badminton Vlaanderen. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Foto’s en films gemaakt tijdens evenementen of activiteiten, zijn bedoeld voor verslaggeving en als illustratie om evenementen aan te kondigen of kunnen gebruikt worden voor andere promotionele doelstellingen.

Noodzakelijke cookies zijn voor het uitvoeren van de communicatie essentieel en dienen uitsluitend voor dat doel, zoals het voorkomen van dataverlies. Functionele cookies hebben tot doel een door jou als gebruiker gevraagde dienst te leveren. Voorbeelden zijn het onthouden van je taalvoorkeur of logingegevens.

Performantie cookies wisselen ten behoeve van onze websites informatie uit met jouw computer voor intern gebruik met als doel het gebruiksgemak van de website te garanderen of verbeteren. De verzamelde informatie geeft ons de mogelijkheid de site te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren.  

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

 • Het clubsecretariaat
 • Personeel van Badminton Vlaanderen
 • Trainers en coaches van de club
 • Clubs (o.a. inschrijvingen tornooien)
 • Provinciale verenigingen
 • Sport Vlaanderen
 • Visual Reality:  Tornooiplanner en competitieplanner
 • Arena
5. Verstrekking aan derden 

De gegevens worden intern verwerkt door de trainers en bestuursleden van de Diestse Badmintonclub. Extern worden de gegevens verwerkt door Badminton Vlaanderen. De volledige privacyverklaring van Badminton Vlaanderen is hier terug te vinden.

Enkel indien het noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, worden de persoonsgegevens gedeeld zoals bijvoorbeeld met Stad Diest om subsidies aan te vragen. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Bewaartermijn

De Diestse Badmintonclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De Diestse Badmintonclub verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.
De financiële administratie wordt zoals wettelijk verplicht 7 jaar bijgehouden.

7. Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de Diestse Badmintonclub van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
8. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij maken ook foto’s van onze evenementen (nieuwjaarsreceptie, tornooien, …). Deze kunnen gepubliceerd worden op de Facebook pagina  en eventueel op de website van de club. Als er foto’s van jou genomen zijn die je liever verwijderd ziet kan je dit ook melden via het hoger vermelde emailadres.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35  te 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Diestse Badmintonclub. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden jou aan om voor gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

11. Wijziging privacyverklaring

De Diestse Badmintonclub kan de privacyverklaring ten allen tijden wijzigen om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring gepubliceerd worden. Wij raden jou dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we een bijkomende aankondiging doen op onze website.

Versie 1.0 – laatste wijziging 24/01/2022

website gemaakt door WebDesign Bart