Diestse Badmintonclub

Contact

Clubreglement

 1. Diestse Badmintonclub, een feitelijke vereniging, opgericht op 1 september 1994 en gevestigd te Diest, heeft als doel haar leden de mogelijkheid te bieden om op recreatieve wijze de badmintonsport te beoefenen.
 2. De vereniging telt minstens 3 leden. Indien het aantal minder dan 3 bedraagt, wordt de vereniging ontbonden. De goederen van de vereniging moeten in dat geval worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mogen niet worden uitgekeerd aan de leden.
 3. Het lidgeld wordt door het bestuur vastgelegd.
 4. Als lid wordt aanvaard iedereen die het lidgeld betaalt en zich onvoorwaardelijk naar het reglement schikt. De minimumleeftijd is 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 kunnen aansluiten mits zij vergezeld zijn van één van de ouders (lid van de club), die tevens toezicht houdt op het kind.
 5. Het lidgeld dekt de zaalhuur, de verzekering en het gebruik van de shuttles.
 6. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen bij uittreding, uitsluiting of overlijden nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
 7. Een bestuur bestaande minstens uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Elk lid kan zich kandidaat stellen als bestuurslid.
 8. Het bestuur heeft als taken:
  • Het nemen van nieuwe initiatieven.
  • Het waken over het goede verloop van de clubbijeenkomsten.
  • Het waken over de toepassing van het clubreglement.
  • De administratie in orde brengen.
  • Het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze werden verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacyverklaring.
 9. Het bestuur zal steeds een maximale betrokkenheid van de gewone leden nastreven in de uitvoering van zijn taken. Daarom zullen de bestuursleden openstaan voor alle input van alle leden.
 10. Alle leden hebben de volgende rechten en plichten:
  • Verklaren de Privacyverklaring van de club te hebben gelezen en er akkoord mee te gaan en bij deze toelating te geven voor toegang tot hun persoonsgegevens.
  • Hebben het recht om deel te nemen aan de clubactiviteiten.
  • Hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen; het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken.
  • Hebben de plicht om het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adresgegevens.
 11. Noch de club, noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk gehouden worden voor eventuele daden of risico’s waardoor leden benadeeld zouden kunnen worden.
 12. De club sluit een verzekering af voor persoonlijke ongevallen. Meer info op https://www.badmintonvlaanderen.be/page/27479/Verzekering.
 13. De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen, verbinden alle bestuurders en leden van de vereniging hoofdelijk en ondeelbaar.
 14. Het beheer van de tegoeden van de vereniging, aangehouden bij Crelan op rekeningnummers BE20 8538 4364 0556 en BE26 8530 5407 7229, vereist de toestemming van voorzitter, secretaris en penningmeester.
 15. Indien zich binnen de vereniging problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of derden ernstig schaden en tot gevolg hebben dat het ernstig beheer van de vereniging in gedrang kan komen, kan elke bestuurder schriftelijk aan de bank de blokkering van de bankrekening(en) voor verdere verrichtingen vragen. In het geschrift moet het belang van de blokkering gemotiveerd worden.
 16. Een individueel lid van de vereniging, dat geen bestuurder is, kan niet afzonderlijk de blokkering vragen, tenzij een rechterlijke beschikking wordt voorgelegd.
 17. Er wordt geen enkele vorm van vergoeding uitgekeerd aan de clubleden.
 18. De bestuursleden vervullen hun taak eveneens op vrijwillige basis.
 19. Kandidaat-leden kunnen driemaal aan de bijeenkomsten deelnemen vooraleer zij verplicht zijn zich als lid te laten inschrijven.Houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren voor je effectief verzekerd bent. Ondertussen speel je dus op eigen risico.
 20. Tijdens de proefperiode kan men gebruik maken van de clubrackets en/of paddles. Aangesloten leden zorgen voor hun eigen materiaal, enkel bij wijze van uitzondering mogen zij de clubrackets lenen.
 21. Personen die zich niet schikken naar het reglement of de orde verstoren worden door het bestuur uitgesloten van de bijeenkomsten, zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde lidgelden. De deelnemers zullen op gepaste wijze omgaan met het clubmateriaal en de zaalaccommodatie. Zij die moedwillig schade berokkenen zullen deze vergoeden.
 22. Kies voor sportieve kledij (T-shirt, short, jogging, ...) en degelijke indoor sportschoenen met non-marking zolen die niet afgeven op de vloer van de sporthal. Onaangepaste kledij en schoenen kunnen leiden tot blessures.
 23. Het spelklaar maken en het opruimen van de terreinen is de gezamelijke taak van al de aanwezige leden.
 24. Aan het clubreglement kunnen wijzigingen, toevoegingen of schrappingen aangebracht worden mits akkoord van 2/3 van de bestuursleden.
 25. Het dienstjaar loopt van 01/01 tot 31/12.
 26. Door als lid toe te treden accepteert elk lid onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement.

© Diestse Badmintonclub 2022

website gemaakt door WebDesign Bart